1992 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo – ukončenie štúdia s vyznamenaním

1997 atestácia I.stupňa v odbore „všeobecná chirurgia “ na katedre všeobecnej chirurgie IVZ Bratislava

2003 atestácia v nadstavbovom odbore “ plastická chirurgia “ na subkatedre plastickej chirurgie SZU Bratislava

2010 získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. v odbore chirurgia – plastická chirurgia na LFUK Bratislava

2011 člen odborovej komisie doktorandského štúdia LFUK Bratislava v študijnom odbore 7.1.7. „chirurgia“

Oponent atestačných prác pre kandidátov na získanie špecializácie v odbore “ plastická chirurgia “ na Klinike plastickej chirurgie LFUK UNBA – Ružinov

Školiteľ a oponent diplomových prác na LFUK Bratislava

Učiteľ LFUK Bratislava v odbore plastická chirurgia

Člen výboru Spoločnosti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie pri Slovenskej lekárskej spoločnosti